پهنه بندی و پایش بلایای جوی و اقلیمی در استان لرستان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 348

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GAU-1-5_005

تاریخ نمایه سازی: 26 فروردین 1397

Abstract:

از آنجایی که اکثربلایای شناخته شده درسطح جهان یا مستقیما جزء بلایای جوی و اقلیمی هستند ویا اینکه تحتتاثیرآنها حادث می شوند، در دهه های اخیراز جمله اصلی ترین موضوعاتی هستندکه توجه محققین و برنامه ریزانجوامع را به خود معطوف ساخته اند. جهت انجام این پژوهش با تهیه بانک آماری بلایای جوی و اقلیمی اقدام بهاستخراج جدول فراوانی مکانی - زمانی بلایای جوی و اقلیمی شده، با ترسیم نقشه پراکنش هرکدام از بلایای جویو اقلیمی در محیط به بررسی و تحلیل آنها در سطح استان پرداخته شده است. در مرحله بعد با تلفیق همه لایه هایاطلاعاتی، به شناسایی وتعیین مناطق با خطر بالا از نظر وقوع هر یک از بلایای جوی و اقلیمی پرداخته شده است.برخی از بلایا را مانند سیل و یخبندانهای شدید و خسارت زا و بی موقع و گرد و غباررا با توجه به الگوی سینوپتیکیهوا توجیه کرده که گامی اساسی در جهت مدیریت ریسک می باشد.

Keywords:

بلایای جوی و اقلیمی , پهنه بندی , پایش , آگاهی از پتانسیل خطر , پیش آگاهی , مدیریت ریسک

Authors

کبری معنوی پور

کارشناس ارشد جغرافیایی طبیعی آب وهواشناسی سینوپتیک دانشگاه اصفهان. ایران

هنگامه شیراوند

دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه شهید بهشتی. ایران

منصوره شاه حسینی

کارشناس ارشد اقلیم شناسی، دستیار دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه. ایران