بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر میزان هویت ملی مطالعه ی موردی: دانشجویان دانشگاه اصفهان

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 263

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_QPSS-3-9_005

تاریخ نمایه سازی: 15 اردیبهشت 1397

Abstract:

بررسی میزان هویت ملی جوانان به عنوان مهمترین، مشروعترین و فراگیرترین نوع هویتجمعی و مطالعه ی عوامل تاثیرگذار بر آن، یکی از موضوعاتی است که همواره مورد اهتمام جامعه شناسان و اندیشمندان حوزه سیاست بوده است و دغدغه ی اصلی در این زمینه، حفظ و افزایش احساس تعلق و تعهد شهروندان به ویژه جوانان و دانشجویان به نمادهایی چون تاریخ، فرهنگ، سرزمین و نظام سیاسی میباشد. یکی از مواردی که کمتر مورد تدقیق نظری و تجربی قرارگرفته، تاثیر شبکه های اجتماعی بر هویت ملی افراد است. شبکه هایی که بر ارتباطات و تعاملات درون گروهی و برون گروهی افراد احاطه شده و به نظر میرسد بر میزان هویت ملی و انسجام ملی آنان تاثیرگذار باشد . لذا این پژوهش به دنبال بررسی و مطالعه ی این مساله است که آیا شبکه های اجتماعی میتواند بر هویت ملی دانشجویان تاثیرگذار باشد و میزان آن چه اندازه است روش به کار رفته در این پژوهش، پیمایشی بوده و دادهها با استفاده از ابزار پرسشنامه در میان 294 نمونه از دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 1392-93 استخراج، اعتبار آن، به روش صوری، و پایایی آن، به کمک آماره آلفای کرونباخ سنجیده شد و از طریق نرم افزار SPSS22 تجزیه و تحلیل گردید. یافته های این مطالعه نشان میدهد رابطه ی شبکه های برون گروهی با ابعاد چهارگانه ی هویت ملی؛ یعنی هویت فرهنگی- اجتماعی؛ تاریخی، سیاسی و سرزمینی معنادار و قوی میباشد و شبکه های مذکور به ترتیب بر هویت فرهنگی- اجتماعی؛ هویت سیاسی؛ هویت تاریخی و هویت سرزمینی بیشترین تاثیر را داشته اند. همچنین با وجود تاثیر شبکه های اجتماعی درون گروهی بر هویت سیاسی و فرهنگی- اجتماعی، مقدار کل بدست آمده، وجود رابطه ی میان هویت ملی دانشجویان و شبکه های درون گروهی را تایید نکرد.

Authors

سیدامیرمسعود شهرام نیا

استادیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

راضیه مهرابی کوشکی

دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاهاصفهان

مهدیه پوررنجبر

دانش آموختهی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان