ارایه چارچوب کلی از ارزیابی عملکرد مراکز رشد مجازی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 566

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MPPE01_018

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

Abstract:

مراکز رشد، از جمله مهمترین ابزار های توسعه کارآفرینی به ویژه برای توسعه شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیانمحسوب می شوند. با توجه به گسترش روز افزون و ظهور ایده های خلاقانه در حوزه رشد و فناوری، اهمیت حمایت ازسازمان هایی که به پشتیبانی از این ایده ها می پردازند را دوچندان می کند. رشد مجازی" href="https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2%20%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C/">مراکز رشد مجازی نسل جدیدی از مراکز رشدهستند که با حذف محدودیت های زمانی و مکانی باعث تسریع در روند تجاری سازی سازمان های خلاق و نوآور می شوند.بنابراین پژوهش حاضر به ارایه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد رشد مجازی" href="https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2%20%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C/">مراکز رشد مجازی می پردازد. روش تحقیق حاضر ار نوعتوصیفی همبستگی است که با کسب نظرات کارشناسان و خبرگان مراکز رشد از طریق پرسشنامه به منظور پاسخگویی بهسوالات با ضریب پایایی 818 / 0 انجام شده است. ضمن اینکه جهت تحلیل داده ها و بررسی روابط میان متغیرهای گوناگونتحقیق از نرم افزار های آماری spss و pls استفاده گردیده است. نتایج بیانگر آن است که معیار های خدمات، ارتباطات،رشد سازمانی، معیار کلی مراکز بر عملکرد رشد مجازی" href="https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2%20%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C/">مراکز رشد مجازی و همچنین خروجی های کسب و کار آن ها تاثیر بسزایی دارد.همچنین نتایج نشان داد که رشد مجازی" href="https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2%20%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C/">مراکز رشد مجازی با توجه به عدم محدودیت مکانی و زمانی می تواند نقش کلیدی برای کشورهادر توسعه علم و کسب و کار باشد.

Authors

مونا جامی پور

استادیار گروه مدیریت دانشگاه حضرت معصومه (س)

فاطمه جاویدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی کارآفرینی دانشگاه حضرت معصومه (س)