کنش در بافت؛ بررسی الگوهای مداخله در ساختارهای تاریخی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 329

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DCONF03_167

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1397

Abstract:

معماری هر زمان بیانگر دانش، فرهنگ و هنر آن عصر است و حفظ آثار بر جای مانده از گذشته به منزله پاسداشت دانش پیشین و عر ضه آن به نسل های بعد می باشد. به منظور حفظ و صیانت از آث ار تاریخی معماری، اصول و مبانی نظری در حیطه دانش مرمت معماری نگاشته شده است که پرداختن به هر اثر مستلزم کسب دانش در این حیطه می باشد. در زمینه تجارب موجود در مداخله در بافت های تاریخی نیز رویکردهای مختلفی وجود داشته؛ که هر کدام متناسب با نوع اثر و بافت تاریخی اتخاذ شده است . برای حفظ یک اثر معمار ی در گذر زمان علاوه بر حفاظت فیزیکی به میزان جریان زندگی در آن اثر و میزان تعامل اثر معماری با ادوار دیگر توجه شده است. این نوشتار به تحلیل برخی از رویکردهایی که در زمینه مداخله در بافت های تاریخی، مرمت آثار معماری و احیای آنان صورت گرفته، پرداخته است. بررسی صورت گرفته نشان دهنده آن است که همانگونه که هر اثر تاریخی معماری در برگیرنده دانش و هنری خاص می باشد، احیای آن در زمان های بعد نیز نیازمند دانشی در خور موجودیت آن اثر می باشد؛ به عبارت دیگر شناخت ویژگی ها و تغییرات در گذر زمان و موجودیت فعلی اثر معماری، سبب اتخاذ رویکرد متناسب تر جهت حفظ و احیای آن خواهد بود.

Authors

فروغ رضوانی زاده

کارشناس ارشد معماری داخلی