بررسی وضعیت حمایت اجتماعی در دانشجویان ورزشکار شرکت کننده در سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 419

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF04_266

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1397

Abstract:

حمایت اجتماعی به کمک یا مساعدتی اطلاق می شود که دیگران در هنگام مواجه شخص با استرس، فشار و مشکلات زندگی در اختیار فرد می گذارند ( تاسیگ، 1386 ) و این مساعدت و حمایت به اشکال مختلفی صورت می پذیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت حمایت اجتماعی در دانشجویان ورزشکار شرکت کننده در سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان بود؛ تعداد 615 دانشجو ( 297 دختر ، 318 پسر ) به روش تصادفی طبقه ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی را زمن و همکارانش در سال 1988 که روایی آن توسط گروهی از خبرگان و تحلیلی عاملی تاییدی و اعتبار آن توس آلفای کرونباخ ( α=0.845 ) مورد تایید قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که وضعیت حمایت اجتماعی در هر دو گروه ورزشکاران دختر و پسر مطلوب بود. همچنین بین دختران و پسران از نظر میزان حمایت اجتماعی اختلاف معنی داری مشاهده شد. به گونه ای که میانگین حمایت اجتماعی در دختران ورزشکار از پسران ورزشکار به طور معنی داری بیشتر بود.

Keywords:

حمایت اجتماعی , دانشجویان ورزشکار , سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان

Authors

صفورا کدخدا زاده

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی

سیده عذرا میرکاظمی

دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه بیرجند

جعفر خوشبختی

دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه بیرجند