مطالعه اثر جریانات جزرومدی برانتخاب محل مناسب استقرار صنایع درسواحل جنوبی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 533

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAUCONF01_0077

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1397

Abstract:

یکی از مهمترین عوامل و پدیده های دریایی برای استقرار صنایع الگوی جریانات جزر و مدی در محدوده طرح میباشد لذا در این پژوهش شرایط هیدرودینامیک جریان های ناشی از جزرومد در محدودهی شامل دریای عمان و خلیج فارس با مدلسازی ریاضی مورد بررسی قرار گرفت. برای شبیهسازی جریانات از نرم افزار mike21 استفاده شده و در طول نوار ساحلی الگوی جریان جزرومدی مورد بررسی قرار گرفت. روند انجام مطالعات شبیه سازی بدین ترتیب بوده است که ابتدا مدل سازی جریانهای جزرومدی در محدوده ی مورد بررسی انجام شد و سپس با روند اجرای متوالی و سعی و خطا این مدل با استفاده از ترازهای جزرومدی اندازهگیری شده در ایستگاه های جزرومدی خلیج فارس کالیبره گردید. برای ارزیابی الگوی جریانات جزرومدی در محدوده ی طرح، در نقاط مختلف مقادیر سرعت و جهت جریانات استخراج گردید. الگوی کلی جریانات هنگام پدیده جزرومد در محدوده دریای عمان با توجه به عمق زیاد سرعت جریانات جزرمدی دراین ناحیه نسبت به خلیج فارس کمتر است. بنابراین مناطق مجاور دریای عمان که سرعت و دامنه جریانات کم است محل مناسبتری برای استقرار صنایع میباشد.

Authors

فرهادی قادری

استادیار، گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،

مهتاب کلاهی رستمکلایی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،

امین تمدنی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،