ایمانگرایی از منظر دکارت

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 609

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICCRT04_376

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1397

Abstract:

از موضوعاتی که اکثر فلاسفه به نحوی به آن می پردازند مسیله ایمان و خدا می باشد، دکارت فیلسوف فرانسوی از این قاعده مستثنینبوده و ضمن پرداختن به این بحث و ماهیت آن، استدلال هایی در باب اثبات خدا می آورد. دکارت علاوه بر اثبات یقین نفس (گوجیتو)،یقین عقلی و یقین ایمانی را پیش می کشد و از این طریق خدا را به عنوان امری یقینی که خالق و قادر مطلق و علت وجودی موجوداتمی باشد، اثبات می کند و همین طور از ذات باری نفی فریبکاری میکند ؛چرا که معتقد است فریبکاری با قدرت او سازگاری ندارد. در اینمقاله ضمن بررسی مسایل فوق به توضیح و تبیین استدلالهای وی در باب اثبات خدا نیز می پردازیم.

Authors

سیدسجاد ساداتی زاده

گروه فلسفه، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

مسلم شجاعی

دانشجوی دکترای فلسفه تربیت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

کبری ستایش

کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث