آقای دکتر Seyed Sajad Sadatizadeh

Dr. Seyed Sajad Sadatizadeh

استادیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (429902)

8
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران