بررسی ضرورتهای کالبدی محلات شهری به منظوردستیابی به توسعه ی پایدار (مطالعه موردی: شهرک رشدیه تبریز)

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 634

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ARCHITECTUREUR02_215

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

Abstract:

کالبد محلات یکی از ابعاد سازنده شهر، از مولفه های اساسی تحقق توسعه پایداردر معماری شهر ها است، زیستگاه مدنیت و بستر تعاملات اجتماعی که بر محله ها و محیط طبیعیتاثیر عظیمی گذاشته است،در دنیایی که به سرعت شهرگراست دیگر شهرهای امروزی نه شهرهای دیروزاند با همان ویژگیهای زمانی و سرزمینی، نه شهرهای تازه همخوان با اصول و مبانی و ضوابط شهرهای امروز، از طرفی جامع نگرانه ترین رویکرد ،توسعه پایدار است که حقیقت فانی بودن را از شهرهای جهان گرفته است و پایداری کالبدی به عنوان نمود بیرونی، نقطه شروع برای تحقق توسعه پایدار درمحله و در نهایت شهر است،ضرورتی برای ارتقاء سطح زندگی ساکنان یک محله و شهر، که در صورت تحقق آن می توان تامین نیازهای اساسی انسان امروز و فردا، ارتقای سطح زندگی و بهبود آن را با داشتن آینده ای امن تر برای همه حفظ و به حداکثر ممکن رساند،در همین راستا این پژوهش سعی دارد ضرورتهای کالبدی محلات شهری به منظور دستیابی به توسعه پایدار را تدوین نموده و یافته های استخراج شده از آن را درنمونه آماری نمونه گیری شده به نمایندگی از جامعه آماری مورد مطالعه [ کلان شهر تبریز و انواع فضاهای شهری همسو با اقلیم سرد و خشک ایران]، درروند تحلیل و ارزیابی قرار می دهد ودر نهایت با مد نظر قرار دادن نتایج یافته شده پیشنهاداتی مرتبط با طراحی محله در راستای دستیابی به توسعه پایدار در معماری ارایه می نماید.

Authors

یاسر نریمانپورملکی

کارشناس ارشد مهندسی معماری وعضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

پریسا بایبوردی

کارشناس ارشد مهندسی معماری وعضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی