آقای دکتر Yaser Narimanpour maleki

Dr. Yaser Narimanpour maleki

Researcher ID: (21840)

15
1
1
3
2
2
1
3

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • اعضاء کارگروه تخصصی معماری و هنر باشگاه پژوهشگران جوان و‌ نخبه گان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

ISI Papers

  •  "Iranian Garden s Architectural Designing: Collocation of Voronoi and Fractal Algorithms in the Context of Natural Background", Scienceline Publication, (2018), Vol 7, No 2: 28-33
  •  "The Qualitative Analysis of the Effective Components of Sustainable Architecture in the Design of High-rise Buildings in order to Reduce Energy Consumption in Tabriz", Scienceline Publication, (2020), Vol 9, No 1: 14-22
  •  The effect of transparent walls on the thermal comfort by an inverse modeling in a building designed by the sustainable architectural approach in Tabriz DU Journal, Humanities and Social Sciences (2015).Vol 8 no5(1):434-457."

Conference Papers

Researchs

  • واکاوی نقش محلات به منظور دستیابی به توسعه پایدار در معماری (مطالعه موردی :شهرک رشدیه تبریز) سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی (1394)

Books

  • پایان نامه تبیین راهکار های تحقق پذیری مسکن مطلوب ایرانی – اسلامی با رویکرد مشارکتی (نمونه مطالعاتی : شهر تبریز) (دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (رساله دکتری)) - 1401 - Persian
  • کتاب راهکارهای طراحی ساختمان های بلند مرتبه در قرن بیست یکم (یاس نبی / تبریز) - 1394 - Persian
  • پایان نامه طراحی معماری برج تجاری - اداری - جهانگردی با رویکرد معماری پایدار در شهر تبریز (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز (رساله ارشد)) - 1393 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • خدمات مهندسین مشاور (1388-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در استاد مدعو (1393-تاکنون)