تاثیر تمرینات تعادلی اختلالی و غیر اختلالی بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 460

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMB-5-13_008

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

Abstract:

هدف از تحقیق حاضر، مقایسه ی اثربخشی تمرینات تعادلی اختلالی و غیراختلالی بر قابلیت های تعادل ایستا و پویای زنان سالمند بود. برای این کار 38 زن سالمند با دامنه ی سنی 65-80 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و از طریق گمارش تصادفی، به گروه های آزمایشی اختلالی n=13 غیر اختلالی n=12 و کنترل n=13 تقسیم شدند. قبل و پس از دوره ی تمرینی، آزمون ثبات قامتی ایستا و پویا با دستگاه تعادلسنج بایودکس به عمل آمد. روایی و پایایی این دستگاه در مطالعات قبلی و تحقیق حاضر مورد تایید قرار گرفته است.نتایج نشان داد که تمرین اختلالی بر همه ی شاخص های تعادل ایستا و پویا تاثی ر معنادار داشته است P<0/05 اما در تمرین غیراختلالی فقط در شاخص نوسان میانی - جانبی ML هر دو نوع تعادل ایستا و پویا بهبود معنادار مشاهده نشد. P> 0/05 همچنین تمرین اختلالی نسبت به تمرین غیراختلالی در شاخص نوسان میانی جانبی دو نوع تعادل ایستا و پویا تاثیر بیشتری داشته است P<0/05 یافته های تحقیق حاضر، اصل اختصاصی بودن تمرین را مورد تایید قرار داد. با عنایت به این که تمرینات اختلالی اثربخش تر از تمرینات غیراختلالیتشخیص داده شد، لذا می توان در مداخلات توانبخشی، برنامه های تعادلی مبتنی بر ایجاد اختلال را به منظور افزایش پایداری میانی - جانبی و در نتیجه، کاهش به خطر افتادنسالمندان مد نظر قرار داد.

Authors

الهام عظیم زاده

دکتری رفتار حرکتی دانشگاه شهید بهشتی

محمد علی اصلانخانی

استاد دانشگاه شهید بهشتی

معصومه شجاعی

دانشیار دانشگاه الزهراء (س)

مهیار صلواتی

دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی