تاثیر مقادیر مختلف سیر بر پاسخ تعیین کننده های اصلی هموریولوژی به یک جلسه فعالیت استقامتی

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 341

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSP-7-28_007

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1397

Abstract:

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر مصرف مقادیر مختلف سیر بر پاسخ تعیینکننده های اصلی هموریولوژی به یک جلسه فعالیت استقامتی بود. 15 مرد ورزشکار (میانگین±انحراف معیار؛ سن 8±27 سال؛ وزن 6±9/73 کیلوگرم و قد 35±4/175سانتیمتر) که سابقه حداقل سه سال فعالیت ورزشی منظم را در رشته های دوی استقامتی و رزمی داشتند ،داوطلبانه در این پژوهش شرکت نمودند. آزمودنیها در چهار جلسه مجزا با فاصله یک هفته پس از مصرف مقادیر مختلف سیر( 500، 750 و 1000 میلیگرم پودر سیر در قالب کپسول و دارونما)، بهمدت 30 دقیقه در فعالیت استقامتی روی نوارگردان شرکت داشتند .سه نمونه خونی قبل، چهار ساعت (با توجه به زمان موردنیاز برای تاثیرگذاری آلیسین)بعد از مصرف مکمل و بلافاصله بعد از فعالیت ورزشی برای اندازه گیری فاکتورهای هموریولوژی( ویسکوزیته خون و پلاسما، فیبرینوژن، هماتوکریت، هموگلوبین و شمارش گلبولهای قرمز) گرفته شد. تحلیل آماری داده ها با استفاده از آنالیز واریانس مکرر انجام شد .براساس نتایج ،مقدار مصرفی سیر بر ویسکوزیته پلاسما و فیبرینوژن تاثیر معناداری داشت (001.0=P). آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد این دو فاکتور در پاسخ به مصرف سیر با مقدار 500 میلیگرم،نسبت به سایر مقادیر کاهش بیشتری داشتند. درحالیکه مقدار مصرفی سیر بر ویسکوزیته خون، هماتوکریت ،هموگلوبین و شمارش گلبولهای قرمز تاثیر معناداری نداشت (067.0=P). .همچنین، صرفنظر از مقدار مصرفی، مصرف سیر بهتنهایی باعث کاهش تمامی فاکتورهای هموریولوژی شد( 000.0=P). براساس نتایج پژوهش حاضر میتوان نتیجهگیری کرد که مصرف سیر باعث بهبود فاکتورهای اصلی هموریولوژی میشود. همچنین مشخص شد که مصرفسیر در مقادیر پایین، ویسکوزیته پلاسما و فیبرینوژن را حین فعالیت ورزشی بهبود میبخشد؛ بنابراین، ممکن است افراد دارای مشکلات هموستازی، چنانچه قبل از فعالیت ورزشی مقدار پایین سیر مصرف نمایند، خطرات قلبی عروقی آنها طی فعالیت کاهش یابد.

Authors

سجاد احمدی زاد

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

سعید علیپورپارسا

استادیار مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

رویا ذکری

دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز

سعید دباغ نیکوخصلت

استادیار دانشگاه تبریز