تاثیر دوره های آماده سازی و مسابقه بر سطوح استراحتی شاخص های پلاکتی، فیبرینوژن و پروتیین واکنشگر C در بازیکنان حرفه ای فوتبال

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 457

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSP-8-31_008

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1397

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر دوره تمرین (دوره های آماده سازی و مسابقه فوتبال) بر شاخصهای پلاکتی، فیبرینوژن و CRP در بازیکنان حرفه ای میباشد. بدین منظور، 10 نفر از بازیکنان تیم فوتبال صنعت نفت آبادان (با میانگین سنی 22/5± 2/7 سال، وزن 71± 4 کیلوگرم، قد 178/5± 4/5 سانتیمتر و شاخص توده بدن 22/2± 0/4 کیلوگرم بر مترمربع) در این پژوهش شرکت نمودند و یک فصل دوره های آماده سازی و مسابقه فوتبال که( حدودا 10 ماه بود) را اجرا کردند. شایان ذکر است که نمونه های خونی به منظور اندازه گیری شاخص های پلاکتی، فیبرینوژن و CRP در چهار مرحله قبل و بعد از دوره آماده سازی، نیم فصل و پایان فصل مسابقات گرفته شد. جهت مقایسه میانگین پارامترها نیز از تحلیل واریانس مکرر استفاده گردید. نتایج نشان میدهد که دوره تمرین باعث ایجاد تغییر معنادار در سطوح استراحتی تعداد پلاکتها، متوسط حجم پلاکتی و درصد پلاکتی شده است،اما در سطوح استراحتیپهنای توزیع پلاکتی، فیبرینوژن و CRP تغییری ایجاد نکرده است. به طورکلی، میتوان گفت که دوره تمرین باعث کاهش تشکیل ترومبوز و نیز کاهش احتمال وقوع حمله قلبی در فوتبالیست های حرفه ای میشود.

Authors

داور رضایی منش

استادیار گروه عمومی و علوم پایه، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

سجاد احمدی زاد

دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی

خسرو ابراهیم

استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی