رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان: مطالعه موردی در مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان های منتخب استان یزد

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 606

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AMSMED19_352

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

Abstract:

سابقه و هدف: بی عدالتی و توزیع غیر منصفانه دستاوردها و ستاده های سازمان، روحیه کارکنان را تضعیف و روحیه تلاش و فعالیت آن ها را تنزل می دهد. بنابراین رعایت عدالت رمز بقا و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و ماندگاری کارکنان آن است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی شهری شهرهای اردکان و میبد در سال 1395 می باشد.مواد و روش ها: مطالعه حاضر مطالعه ای از نوع توصیفی و همبستگی می باشد که در سال 1395 انجام شد. نمونه ها شامل کلیه کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهری اردکان و میبد به تعداد 96 نفر بودند که به روش سرشماری انتخاب گردیدند. داده های مربوط به عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت به ترتیب از پرسشنامه های نیهوف و مورمن (1993) و کامان (1979) جمع آوری گردید. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آزمون های تحلیلی t-test و Npar-test و ضریب همبستگی پیرسون، با استفاده از نرم افزار spss 20 انجام گرفت. یافته ها: مطابق با یافته های مطالعه، بین سن، جنس و سابقه کاری با تمایل به ترک خدمت کارکنان رابطه معناداری مشاهده گردید (P<0/05). بین عدالت و تمایل به ترک خدمت رابطه منفی وجود داشت، به طوری که بین عدالت رویه ای و ترک خدمت رابطه معنادار (0/21- = r و 05/0P<). ولی بین دو بعد عدالت توزیعی و مراوده ای با ترک خدمت رابطه بی معنا و غیر مستقیم مشاهده گردید (0/29- = r و P<0/01). نتیجه گیری: شناخت نحوه تاثیر گذاری ابعاد مختلف عدالت بر تمایل به ترک خدمت برای مدیران الزامی است. مدیران باید در پرداخت پاداش ها و... انصاف داشته و سلیقه شخصی خود را دخیل نکنند. همچنین تشویق کارمندان پرتلاش در برابر سایر همکارانشان امیدی برای افراد و در نتیجه ی آن ترک خدمت کاهش می یابد. باتوجه به معنادار بودن رابطه معنادار عدالت رویه ای و ترک خدمت، خط مشی های سازمان برای ترویج عدالت رویه ای به طور کامل به کارمندان توضیح داده شود تا در صورت دیدن تعارض بین پرداختی ها و پاداش ها توجیه باشند و گمان بر بی عدالتی نبرند.

Authors

سیما رفیعی

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

محمد رنجبر

استادیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی یزد، یزد، ایران.

زهرا نجاتی فر

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.