رویه قضایی در حقوق عمومی معاصر

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 507

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPLSQ-48-3_009

تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1397

Abstract:

حقوق به مثابه علم سامان دهنده و تنظیم کننده اجتماع، با تغییر و تحول در ارتباطات اجتماعناگزیر از تغییر روش و رویکرد خواهد بود. وقوع تحولات به ویژه در حوزه حقوق عمومی با سرعتیکه قوانین مصوب در فرایندهای قانونگذاری را یارای انطباق و روزامدی با آنها نیست، سایر منابعحقوق همانند رویه قضای را واجد کارکردهای متفاوت از پیش ساخته است. مقاله پیش رو درپی بررس و تحلیل این پرسش بوده است که آیا رویه قضای در حقوق عموم معاصر تغییراتشگرف داشته است و در صورت پاسخ مثبت در چه صور و اشکالی. نتایج حاصل از مثبت بودنپاسخ به تبع تحولات دنیای معاصر و اثرگذاری آنها بر علم حقوق است که رویه قضای را در سهبخش الف) ایجاد و تاسیس هنجارهای جدید، ب) تکمیل هنجارهای موجود در نظام حقوقی وج) حمایت از حقوق و آزادی های اشخاص ذی صلاح شناخته است و در نتیجه تغییر در جایگاهرویه قضای در بین منابع حقوق عموم و ارتقای آن را رقم زده است.

Authors

بیژن عباسی

دانشیار، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

علی سهرابلو

دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

احسان شهسواری

دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران