تحلیل دو گانه محرک های انگیزشی خرید آنلاین و عوامل موثر بر خرید وسواسی(مورد مطالعه:فروشگاه های لوازم آرایشی شهر اصفهان)

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 511

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EEMCO02_082

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1398

Abstract:

یکی از انواع رفتار های خرید که مصرف کننده به آن توجه زیادی دارد و یک مساله اجتماعی عمده محسوب می شود، خرید وسواسی می باشد که جنبه تاریک رفتار مصرف کننده نامیده می شود. از سوی دیگر، افزایش فعالیت های تجارت الکترونیکی، دارای پیامد های مثبت و منفی برای مصرف کنندگان بوده است. نمونه ای از این پیامد ها سهولتی است که خریداران آنلاین در دسترسی به طیف گسترده ای از کالا و خدمات تجربه می کنند که می تواند کمکی برای رفتار خرید وسواسی در بین آنان باشد. از این رو هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر محرک های انگیزشی آنلاین بر خرید وسواسی است بدین معنا که آیا محرک های انگیزشی آنلاین (انگیزه فایده طلبانه، انگیزه لذت جویانه، کیفیت سایت و جذابیت بصری) می توانند خریداران وسواسی را تحت تاثیر قرار دهند روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه بانوان خریدار از فروشگاه های لوازم آرایشی در شهر اصفهان که خرید های خود را به صورت آنلاین انجام می دهند، می باشد. حجم نمونه آماری تعداد384 و با استفاده از جدول مورگان می باشد. نتایج این پژوهش که به روش معادل یابی ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نشان داد که محرک های انگیزشی آنلاین بر خرید وسواسی تاثیر گذار بوده است و همچنین این محرک ها در خرید آنلاین نیز تاثیر گذار است و عوامل ( ارتقایی، فرهنگی و اجتماعی، شخصیتی و نگرش پولی( مادی گرایی) ) بر خرید وسواسی موثر است و همچنین عوامل تاثیر گذار بر خرید وسواسی بر خرید آنلاین تاثیر داشت.

Authors

زهرا یاوری

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه شیخ بهایی، ایران

غزاله خرمی فر

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت گرایش بازاریابی، دانشگاه شیخ بهایی، ایران