ارزیابی آسیب پذیری منطقه12شهرتهران ناشی از آتش سوزی بعد از زلزله با استفاده از مدل VIKOR

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 901

This Paper With 14 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NFUS04_029

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398

Abstract:

وقوع زلزله های شدید همواره اثرات زیانبار و جبران ناپذیری در شهرهای بزرگ و پرجمعیت از جنبه های فیزیکی، اجتماعی اقتصادی به همراه دارد. از طرفی با توجه به محدودیتهای مالی و اجرایی، امکان کاهش ریسک و کنترل پیامدهای زلزله در همه جهات معمولا فراهم نیست. بنابراین می بایست مهمترین عوامل تاثیرگذار در کاهش یا افزایش ریسک های ناشی از زلزله شناسایی گردد. در تحقیق حاضر با توجه به ویژگیهای منحصر بفرد منطقه 12 شهر تهران مانند بافت شهری نامناسب ، تراکم کاربری مسکونی ، عدم تجانس کاربری های مجاور ، عدم وجود برنامه های مناسب شهری ، ساخت و سازهای غیر اصولی و استفاده از مصالح غیر مقاوم در برابر حریق ، مراکز تقلیل یا افزایش فشار گاز شهر ، کارگاه های مواد شیمیایی خطرزا و همچنین انبارها و مراکز ذخیره مواد شیمیایی با پتانسیل بالای حریق، موجب گردیده مدیریت بحران به خصوص مدیریت ریسک ناشی از حوادث طبیعی در اهم موارد برنامه ریزی گردد. در این مقاله با توجه به وجود گسل های متعدد به خصوص سه گسل شمالی، ری و مشاء همچنین به واسطه گستردگی خطوط لوله نفت و گاز و صنایع شیمایی، سناریو آتش سوزی ناشی از زلزله بیش از 8/5 ریشتر برای منطقه 12 شهر تهران تدوین و بر اساس آن، مدل جدیدی مبتنی بر ترکیب مولفه های خطر، آسیب پذیری و وضعیت ظرفیت های موجود ارایه شده است. در این روش مولفه های کاهنده و افزاینده ایمنی بر اساس مدلAHP انتخاب شد اند. که مولفه های کاهنده شامل زلزله بعنوان مولفه اولیه و آتش سوزی بعنوان مولفه ثانویه که آسیب پذیر بر محیط و انسان می باشند و در مقابل، سه فاکتور آموزش و برنامه ریزی و مدیریت شهری-بهبود زیر ساخت های موجود نیز جزو فاکتور های افزاینده ایمنی انتخاب شده اند. در نهایت خروجی مدل VIKORبا استفاده از مطالعات کتابخانه ایی، بازدید میدانی و تجزیه و تحلیل خبرگان منطقه و دانشگاهی بیان گر این موضوع است که در صورت اجرای سیاست های پیشنهادی می تواند(اعمال و اجرای سه فاکتور افزاینده ایمنی)، آسیب پذیر منطقه 12را در سناریوی تدوین شده از وضعیت خیلی ضعیف در یک دوره 5 ساله به سمت خوب سوق دهد.

Keywords:

ارزیابی آسیب پذیری12 شهر تهران , گسل های اصلی , زلزله , آتش سوزی , فاکتورهای افزایش ایمنی

Authors

مریم کریمی

دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست ؛ دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

امیر حسین صدیقی

فوق لیسانس مدیریت شهری؛ دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

میرسلیم موسوی

فوق لیسانس مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی نراق