اثرات تغییر اقلیم بر منابع آبی با روش الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: زرینه رود)

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 711

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NWWCE02_141

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398

Abstract:

هدف از این تحقیق، بررسی اثر تغییر اقلیم بر منابع حوضه آبریز زرینه رود در شرایط آتی با مقایسه ی آن با دوره های گذشته است. حوضه آبریز زرینه رود یکی از قطب های کشاورزی ایران و بزرگترین زیرحوضه دریاچه ارومیه است. این زیرحوضه، تامین نیازهای آبی هر سه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان را به عهده دارد و به تنهایی 40 درصد از ورودی به دریاچه ارومیه را تشکیل می دهد. تغییر شرایط اقلیمی و کاهش نزولات جوی، بهره برداری بسش از حد رودخانه های جاری به دریاچه سبب کاهش شدید سطح آب و افزایش شوری دریاچه شده است. بدین منظور، اثر تغییر اقلیم بر حوضه تحت چهار سناریوی گزارش پنجک تغییر اقلیم ارزیابی می شود. از آنجا که خروجی این مدل ها بزرگ مقیاس هستند، آن ها را توسط الگوریتم ANN ریزمقیاس و خطاها با استفاده از QM تعدیل می شود. نتایج تغییر اقلیم نشان دهنده ی افزایش دما و کاهش بارندگی در منطقه بوده است. این تغییرات در سناریو RCP2.6 به کمترین و در RCP8.5 به بیشترین مقدار خود رسیده است. در ادامه، برای بررسی عملکرد روش ANN به مقایسه آن با روش دلتا پرداخته می شود که نتایج حاکی از برتری این روش با مقایسه ی پارامترهای ارزیابی است.

Authors

هستی همتی

دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

احمد ابریشم چی

استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

مسعود تجریشی

استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف