ارزیابی خشکسالی هواشناسی بر اساس شاخص های SPEI در ایستگاه های واقع در حوزه آبخیز کشکان

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 659

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ECONF09_060

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1398

Abstract:

خشکسالی پدیده ای طبیعی و تکرار پذیر است که در اثر کاهش میزان بارندگی در یک دوره زمانی مشخص و نسبتا طولانی رخ می دهد. خشکسالی به عنوان یک پدیده طبیعی مانند سایر پدیده های طبیعی به کمک دانش، آگاهی و مدیریت صحیح قابل پیش بینی و کنترل می باشد و می توان خسارات ناشی از آن را به حداقل رساند. در این میان پایش خشکسالی و تعیین احتمال وقوع و شدت خشکسالی می تواند با در اختیار قرار دادن اطلاعات مناسب و به موقع، برنامه ریزان را در مدیریت صحیح منابع آب و بحران های خشکسالی یاری نماید. در این پژوهش، با استفاده از داده های میانگین بارش و دمای ماهانه به پایش خشکسالی هواشناسی و بررسی تاثیر تبخیر و تعرق بر آن طی سال های 2017 - 2001 و مقایسه وضعیت خشکسالی هواشناسی بر اساس شاخص SPEI و در چهار ایستگاه هواشناسی حوزه کشکان شامل: الشتر، خرم آباد، کوهدشت، پلدختر پرداخته شده است. تبخیر و تعرق پتانسیل به منظور استفاده در شاخص SPEI با روش تورنت وایت محاسبه شد و مقادیر شاخص SPEI در مقیاس های زمانی ( 3 ، 6 ، 9 ، 12 ماهه ) با استفاده از نرم افزار متلب تعیین گردید. بر اساس نتایج به دست آمده در خصوص شاخص خشکسالی SPEI مشاهده می شود که در همه ی ایستگاه های مورد بررسی، خشکسالی های خیلی شدید وجود دارد. به طور کلی خشکسالی خیلی شدید در ایستگاه کوهدشت با ارتفاع 8 / 1197 متر در مقیاس زمانی شش ماهه با مقدار شاخص 60 / 5- می باشد و ترسالی خیلی شدید در ایستگاه خرم آباد با ارتفاع 8 / 1147 متر در مقیاس سه ماهه با مقدار شاخص 64 / 3 می باشد.

Keywords:

خشکسالی هواشناسی , SPEI , تبخیر و تعرق پتانسیل , نرم افزار متلب

Authors

راضیه رضوی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری دانشگاه لرستان

حسین زینی وند

دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه لرستان

علی حقی زاده

دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه لرستان

ناصر طهماسبی پور

دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه لرستان