رویکرد ترکیبی تکنیک های بهترین-بدترین فازی و ویکور جهت رتبه بندی پروژه های بهبود شش سیگمای ناب

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 721

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

INDUSTRIAL06_052

تاریخ نمایه سازی: 20 خرداد 1398

Abstract:

در دنیای رقابتی امروز تعداد سازمانهایی که از تکنیک شش سیگمای ناب بهره می برند به شدت رو به افزایش است. مفهوم شش سیگما در ابتدا به منظور بهبود کارایی و کیفیت محصولات تولیدی ایجاد شد اما امروزه به طور گسترده توسط موسسه های مالی، بیمارستانها، خرده فروشیها و سایر صنایع خدماتی نیز مورد استفاده قرار میگیرد. یکی از مهمترین مسائل در این خصوص انتخاب پروژه های بهبود شش سیگمای است. هدف این مقاله رتبهبندی و اولویت بندی پروژه های بهبود شش سیگمای ناب با رویکرد ترکیبی روش بهترین بدترین فازی و ویکور میباشد . تعداد 10 پروژه بهبود انتخاب شد و 4 معیار که در تحقیقات پیشین دارای بیشترین فراوانی بوده است موردبررسی قرار گرفت. وزن معیارهای مورد نظر به وسیله روش بهترین-بدترین فازی به دست آمد سپس با توجه به اوزان به دست آمده در این مرحله، پروژه های بهبود شش سیگمای ناب بوسیله روش ویکور الویت بندی گردید. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که پروژه بهبود 5 دارای بیشترین اهمیت بوده و در اولویت نخست قرار میگیرد. همچنین نتایج نشان داد که انتخاب و اولویت بندی پروژههای بهبود شش سیگمای ناب با استفاده از روش ترکیبی بهترین-بدترین فازی و ویکور به دلیل نیاز کمتر به اطلاعات و مقایسات زوجی سازگارتر میتواند بهترین پروژه را از میان پروژه های بهبود شش سیگمای ناب انتخاب کند.

Authors

سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی

دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران، ایران

مقصود امیری

استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران، ایران

محمد هاشمی طباطبائی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران، ایران

محمد قهرمانلو

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود،شاهرود، ایران