آقای دکتر Maghsoud Amiri

Dr. Maghsoud Amiri

استاد، دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181846)

71
201
85
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers