سیاست امنیتی آمریکا در خاورمیانه (مطالعه موردی: دوران ریاست جمهوری ترامپ)

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 977

This Paper With 17 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ITPLAW02_054

تاریخ نمایه سازی: 21 خرداد 1398

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی سیاست امنیتی آمریکای دوران ترامپ در خاورمیانه به رشته تحریر در آمده است. منطقه خاورمیانه برای دولت های آمریکا همواره از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و امنیت و حضور در آن برای آنان نقش محوری دارد و حاضر به از دست دادن آن نیستند. دستیابی به منابع انرژی می تواند یک کشور را در موقعیت ممتاز و مناسبی قرار دهد. بدین خاطر کشورها با استراتژی های گوناگون در پی کسب آن می روند. بر این اساس سوال پژوهش حاضر بر چیستی سیاست امنیتی آمریکای در دوران ریاست جمهوری ترامپ در خاورمیانه استوار است و برای پاسخ به آن این فرضیه را به محک آزمون می گذاریم که ترامپ نگاه امنیتی به خلیج فارس را با هدف دستیابی بیشتر به انرژی موجود در آن دنبال می کند. روش جمع آوری داده ها مبتنی بر روش اسنادی و روش تجزیه و تحلیل بر اساس روش توصیفی – تحلیلی خواهد بود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ترامپ بر خلاف دولت های قبلی ایالات متحده آمریکا، خواستار تامین مالی کشورهای خلیج فارس در قبال تامین امنیت آنان در برابر تهدیدهای موجود بوده و در صدد محدودساختن و انزوای ایران در صحنه بین-المللی و تقویت موقعیت اسرائیل در منطقه است.

Authors

مرتضی کاویانپورسنگ نو

کارشناسی ارشد جغرافیای توریسم دانشگاه آزاد واحد نور

اسماعیل کاویانپورسنگ نو

کارشناسی ارشد جغرافیای توریسم دانشگاه آزاد واحد نور،