اولویت بندی نیازهای مشتریان فروشگاه های اینترنتی با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره مطالعه موردی: فروشگاه اینترنتی دیجی کالا

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 645

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEBCONF01_020

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1398

Abstract:

در دنیای رقابتی امروز، شناسایی و رتبه بندی نیازهای مشتریان به خصوص در حوزه تجارت الکترونیک از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به اهمیت این موضوع در پایان نامه حاضر یک روش پیشنهادی به منظور رتبه بندی نیازهای مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجی کالا با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ارائه می شود.در چارچوب روش پیشنهادی ابتدا نیازهای مشتریان فروشگاه های اینترنتی طبق پژوهش های پیشین و نظر خبرگان و کارشناسان تجارت الکترونیک که بیشتر از 5 سال سابقه کار در این زمینه را داشته اند، استخراج میگردد. سپس پرسشنامه بر اساس این عوامل طراحی و توزیع گردید. روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی و تائید شد. سپس با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف مشخص شد که داده ها نرمال نمی باشند و همبستگی بین عوامل با آزمون اسپیرمن نشان داده شد. درنهایت رتبه بندی نیازهای مشتریان فروشگاه دیجی کالا با روش تحلیل سلسله مراتبی انجام شد. بر اساس رتبه بندی انجام شده مشخص شد که به ترتیب،تنوع روش های تحویل کالا، گارنتی و امکان ارائه تخفیف مهم ترین نیازهای مشتریان فرشگاه دیجی کالا هستند.

Keywords:

نیاز مشتری , فروشگاه اینترنتی , رتبه بندی , روش تحلیل سلسله مراتبی

Authors

یاسر امیری

دکتری مدیریت سیستم، مدرس موسسه آموزش عالی زند شیراز

پیام فرهادی

عضوهیئت علمی موسسه آموزش عالی زند شیراز

سیدمحمدهادی حسن تاش

دانشجوی رشته ی مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات، موسسه آموزش عالی زند