تاثیر تغییر اقلیم بر دما و بارش شهرستان اصفهان در دوره (2100-2011) تحت سناریوهای گزارش چهارم و پنجم IPCC

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 506

This Paper With 8 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TIET02_013

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

Abstract:

امروزه مسئله تغییر اقلیم و گرمایش جهانی، یکی از مسائل و نگرانی های جامعه بشری می باشد که اثرهای مستقیم و غیر مستقیم زیادی بر زندگی انسان در بخش های مختلف دنیا گذاشته است. در این مقاله سعی شده است که اثرات تغییر اقلیم بر دما و بارش در شهرستان اصفهان تحت سناریوهای انتشار گازهای گلخانه ای و داده-های خروجی مدل های گردش عمومی جو (GCM) بررسی گردد. بدین منظور، داده های خروجی مدل های جهانی تا پایان قرن 21، به روش عامل تغییر (دلتا) ریز مقیاس گردیده اند و نتایج به تفکیک سناریوهای گزارش چهارم و پنجم IPCC ارائه و مقایسه شده است. طبق نتایج به دست آمده، تا اواخر قرن 21، حداکثر افزایش دما به میزان 4/56 درجه سانتی گراد برای سناریوهای گزارش چهارم و 2/45 درجه سانتی گراد برای سناریوهای گزارش پنجم خواهد بود. همچنین سناریوهای گزارش چهارم، کاهش بارش را تا اواخر قرن پیش بینی می-کنند. این در حالی است که سناریوهای گزارش پنجم، افزایش بارش را نشان می دهند.

Keywords:

تغییر اقلیم , ریز مقیاس نمایی دلتا , گزارش چهارم و پنجم IPCC , اصفهان.