حضور مردم درصحنه حوادث ترافیک جادهای: فرصت یا تهدید

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 417

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICHED09_190

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1398

Abstract:

زمینه و هدف: مردم نقشهای متفاوتی را درصحنه حادثه ایفاء میکنند، که این نوع نقش از امکان آسیب بیشتر به مصدومین تا تسهیل و کمک به امداد و نجات ایشان میباشد. شناسایی این نقشها برای اقدامات بعدی اهمیت زیادی را دارد. هدف از انجام این مطالعه مروری، بررسی نقش و عملکرد افراد تجمع کننده درصحنه حوادث ترافیکی پس از بروز حادثه ترافیکی میباشد.روش کار: این مطالعه یک مطالعه مرور نظام مند است که در سال 2018 و بر اساس دستورالعمل RI MA انجام شده است.این جستجو در پایگاه های اطلاعاتی ubMed, I I Web of cience, CINAHL, cience Direct, Google cholar,copus, roQuest, CINHAL and Cochrane Library انجام شد. جستجو بر اساس کلیدواژهای مرتبط laypeople/lay ( people , layman/lay man , layperson/ lay person , bystander , lay public , lay population , lay rescuer/s , lay helper/s , member from public , first responder , lay first responder , lay responder , lay first aider , road traffic , road traffic injury , crash injury , accident scene , crash scene management , crash scene , emergency , trauma , trauma care , and prehospital trauma care were used in combination with the Boolean ).operators R and AND و تنها در بین منابع انگلیسی و فارسیزبان انجام شد.یافته ها: از تعداد کل 486 مقاله یافت شده پس از بررسی کامل مقالات منتخب، 13 مقاله با توجه به معیارهای ورود به مطالعه و هدفهای تعیین شده انتخاب شدند. طبق بررسی مقالات، در حیطه عملکردی، عواملی همچون شرایط فرهنگی، کمبود دانش و اطلاعات یا داشتن اطلاعات کافی، عوامل مربوط به سازمانهای امدادی و عوامل دموگرافیکی بر مداخلات مردم درصحنه حادثه تاثیرگذار هستند. همچنین عدم مداخله و کمک به مصدومین از جانب تجمعکنندگان درصحنه حادثه میتواند ناشی از کمبود دانش و آگاهی، ترس، پیامدهای قانونی و تعدد افراد حاضر درصحنه حادثه باشد.نتیجه گیری:طبق بررسی مطالعات، باید حضور مردم درصحنه حادثه را هدفمند نمود و درک و تشخیص مردم از شرایط حادثه را به گونه ای افزایش داد تا در صورت نیاز در محل حادثه حضور یابند و مداخلات موردنیاز و توصیهشده را انجام دهند و تعامل و همکاری لازم را با نیروهای سازمانهای امدادی داشته باشند.

Authors

محمد حیدری

دکتری تخصصی سلامت در بلایا و فوریتها، استادیار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، چهارمحال بختیاری، ایران.

داود خراسانی زواره

دانشیار، دانشکده HSE ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

آیدین آرین خصال

دکتری تخصصی مدیریت خدمات درمانی بهداشتی، دانشیار، گروه سیاست گذاری سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران