اولویت بندی سبک های رهبری با رویکرد چابک سازی سازمان (مطالعه موردی: شرکت مدرن ابزار)

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,023

This Paper With 9 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICISE05_075

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1398

Abstract:

تحولات روزافزون در محیط داخلی و خارجی، سازمان ها را با تغییرات مکرر در طول حیات خود مواجه می سازد. واکنش به موقع و موفق در مواجهه با این تغییرات، یکی از عوامل اصلی رقابت پذیری برای هر سازمان در دنیای کسب و کار است، چرا که چابکی سازمان عاملی مهم در دست یابی به اهداف سازمان است. از طرفی امروزه بر کسی پوشیده نیست که سبک رهبری هر سازمانی نقشی غیرقابل انکار در نیل سازمان به سمت اهداف استراتژیک دارد. لذا با توجه به اهمیت موضوع در مواجهه با شرایط ناپایدار، این پژوهش با هدف اولویت بندی سبک های رهبری سازمان در راستای چابک سازی سازمان انجام شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از روش ترکیبی AHP-TOPSIS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج اولویت بندی معیارهای چابکی بیانگر این بود که عوامل راهبردی بیشترین اهمیت را در بین معیارهای چابکی سازمانی دارا می باشد و بعد از آن به ترتیب عوامل سازمانی، عوامل فناورانه و تکنولوژیک و عوامل انسانی در اولویت های بعدی قرار دارند. همچنین با توجه به نتایج اولویت بندی زیرمعیارها، برنامه ریزی راهبردی، فرهنگ تغییر، تطابق با تغییر، تصمیم گیری غیرمتمرکز و گروهی، پاسخ گویی سریع، سازگاری و پذیرش فناوری، بهبود کیفیت، فناوری مناسب، کمیت و کیفیت محصول/ خدمت سازمان و مدیریت ریسک دارای اولویت اول تا دهم در بین زیرمعیارهای چابکی سازمان می باشند. همچنین با توجه به نظر خبرگان، سبک رهبری مشارکتی بالاترین اولویت را در بین سایر سبک های رهبری جهت چابک سازی سازمان دارا می باشد و بعد از آن به ترتیب سبک رهبری تفویض اختیار، سبک رهبری حمایتی و سبک رهبری دستوری قرار دارند.

Authors

عباس شکفته

مربی، گروه مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی زند، شیراز، ایران؛

سعید خلیلی

کارشناس کنترل کیفیت، شرکت مدرن ابزار، شیراز، ایران؛

سیدمسعود موسوی

مدیر پروژه داخلی، شرکت کیفیت گستر سامانه، شیراز، ایران؛

امیر زرین چنگ

مربی، گروه مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی زند، شیراز، ایران؛

مهدی ابطحی

استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی، مرودشت، ایران؛