مقایسه سبک های دل بستگی و راهبردهای تنظیم هیجان در افراد مصرف کننده مواد و افراد غیر مصرف کننده

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 347

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CSUMSMED05_243

تاریخ نمایه سازی: 7 مهر 1398

Abstract:

مقدمه: دلبستگی و هیجان های افراد از عوامل مهم برای روی آوردن به اعتیاد است. هدف از این پژوهش، مقایسه سبک های دلبستگی و راهبردهای تنظیم هیجان در افراد مصرف کننده مواد و افراد غیر مصرف کننده بود. روش تحقیق: حاضر پژوهش بر اساس شیوه ی گرداوری داده ها، توصیفی و از نوع علی مقایسه ای است. جامعه پژوهش، شامل کلیه ی مصرف کنندگان مواد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر سمنان و حجم نمونه غیر مصرف نفر 06 و مواد مصرف کننده ی نفر 06 (نفر 06 کننده( جهت گردآوری .بود داده ها از پرسش نامه های سبک دلبستگی بزرگساالن و راهبردهای تنظیم هیجان استفاده شد . داده ها با استفاده از نرم افزار 18-SPSS و به روش تحلیل واریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت یافته ها: نتایج حاکی از تفاوت معنادار )در سطح 6/60 < p (بین میانگین نمرات افراد مصرف کننده مواد و افراد غیر مصرف کننده در متغیرهای سبک دلبستگی دوسوگرایی و نیز راهبردهای تنظیم هیجان سرکوبی بود. نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش، آموزش در زمینه تنظیم مناسب هیجان و ایجاد یک سیستم حمایتی اجتماعی – خانوادگی و احساس ایمنی در روابط اجتماعی جهت ترمیم سبک دلبستگی های ناایمنی که افراد مصرف کننده مواد دارند، می تواند در بازتوانی و ترک مواد کمک کننده باشد

Keywords:

سبک های دل بستگی , راهبردهای مواد مصرف هیجان , تنظیم

Authors

بهناز بهنام

دانشیار، گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

ابوالفضل عبدالله پور

استادیار، گروه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

معصومه عبداللهی

کارشناسی ارشد روانپزشکی عمومی دانشگاه سمنان، سمنان ، ایران

میناسادات میرشجاع

مربی، گروه توانبخشی، مرکز تحقیقات عصبی-عضلانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران