خانم masssoumeh abdollahi

masssoumeh abdollahi

مدرس و مشاور

Researcher ID: (114474)

11
2
1
1
1
1

Conference Papers

Books

  • کتاب روانشناسی مرضی کودکان (تهران تفکر اینده ساز) - 1400 - Persian

Teaching Experience

Education

  • دکتری تخصصی روانشناسی واحد کرمان1398-1401

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در مدرس (1398-تاکنون)

Workshops

  • مربی پژوهشگر - انجمن روانشناسی (1399)

Other

  • .