تاثیر هویت و مواجهه برند بر هویت پذیری مشتریان از برند چرم مشهد با نقش میانجی جذابیت برند

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 792

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HMCONF04_031

تاریخ نمایه سازی: 14 مهر 1398

Abstract:

این مقاله به بررسی تاثیر هویت و مواجه برند بر هویت پذیری مشتریان از برند شرکت چرم مشهد با نقش میانجی جذابیت برند پرداخته است. جامعه آماری مطالعه حاضر مشتریان چرم مشهد است که با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی و فرمول مورگان، نمونه ای متشکل از 267 نفر از مشتریان محصولات چرم مشهد در سطح شهر مشهدانتخاب شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه که شامل 22 گویه است و برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی صوری و محتوائی استفاده شده است. برای تایید پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی و برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در این مقاله، در یک مطالعه مقدماتی با توزیع سی پرسشنامه، برای کلیه سوالات پرسشنامه بیشتر از 0/7 محاسبه گردیده است. بنابراین پایائی پرسشنامه مطلوب است. روش های آماری مورد استفاده در این مقاله را میتوان به دو دسته روش های آماری استنباطی و روشهای آماری توصیفی تقسیم کرد. تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS وLISREL صورت گرفته است. همچنین برای بررسی وضعیت روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی و بررسی فرضیات تحقیق از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین هویت برند و جذابیت برند، بین مواجهه برند و جذابیت برند، بین هویت برند و هویت پذیری مشتری از برند، مواجهه برند و هویت پذیری مشتری از برند و بین جذابیت برند و هویت پذیری مشتری از برند رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، هویت برند از طریق جذابیت برند بر هویت پذیری مشتری از برند و مواجهه برند از طریق جذابیت برند بر هویت پذیری مشتری از برند تاثیر دارد.

Keywords:

هویت برند , مواجهه برند , هویت پذیری مشتری از برند , جذابیت برند.