بررسی آثار متقابل بین مولفه های اثرگذار بر تصمیم پزشکان جهت مشارکت در طرح پزشک خانواده و ویژگی های دموگزافیک آن ها با استفاده از آزمون انتخاب گسسته

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 500

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MSHS-3-4_008

تاریخ نمایه سازی: 4 آبان 1398

Abstract:

زمینه و هدف: با توجه به نقش و جایگاه پزشکان عمومی در طرح پزشک خانواده، شناخت و آ اهی از مولفه های اثرگذار بر تصمیم آنها جهت ورود به این طرح، برای سیاستگذاران و برنامه ریزان از اهمیت به سزایی برخوردار است. هدف این پژوهش شناسایی مولفه های اثرگذار بر تصمیم پزشکان عمومی و همچنین تعیین اثر متقابل بین این مولفه ها و ویژگی های دموگرافیک پزشکان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی یزد جهت مشارکت در طرح پزشک خانواده بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی می باشد. این پزوهش بر روی 137 پزشک عمومی که به صورت سرشماری وارد مطالعه شده اند، با استفاده از تکنیک آزمون انتخاب گسسته در سال 1396 انجام گرفت. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه ای که با استفاده از روش ارتوگونال به وسیله نرم افزار SPSS24 طراحی شده بودف انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از مدل رگرسیون لوجیت به وسیله نرم افزار Stata13 انجام شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که مولفه حقوق دریافتی بالاتر برای پزشک عمومی مرد، پزشکان متاهل و پزشکان با درآمد بالاتر مطلوبیت بالاتری ایجاد می کند. همچنین پزشکان متاهل به طور معنی داری تمایل بیشتری برای ارایه خدمات خارج از بسته و استفاده از تسهیلات مسکن و ایاب و ذهاب دارند. از طرفی پزشکان متاهل تمایل چندانی برای ادامه تحصیل و استفاده از سهمیه جهت قبولی در دوره تخصص ندارند. همچنین بین محل خدمت و وضعیت تاهل نیز رابطه معکوس و معنی داری وجود داشت. نتیجه گری: طراحی برنامه با درنظر گرفتن ویژگی های دموگرافیک پزشک عمومی، می تواند با افزایش احتمال حضور پزشکان عمومی در طرح، همراهی بیشتر ایشان را برای پیاده سازی آن در پی داشته باشد. با توجه به تاکید قوانین بالادستی کشور مبتنی بر لزوم اجرای برنامه پزشک خانواده و همچنین، نقش و جایگاه مهم پزشکان عمومی در شکل گیری و اجرای موفقیت آمیز این برنامه، چنانچه سیاستگذاری در این حوزه به گونه ای انجام پذیرد که متغیرهای دموگرافیک را درنظر گرفته باشد، این برنامه جذابیت بیشتری برای تعداد بیشتری از پزشکان خواهد داشت.

Authors

محمد رنجبر

استادیار، مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

سیما رفیعی

استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، قزوین، ایران

محسن پاکدامن

استادیار، مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

فاطمه اثرکار

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران