رتبه بندی عوامل موثر بر تجارت الکترونیک در شرکت های دانش بنیان با استفاده از رویکرد MCDM

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 610

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MDMCONF03_054

تاریخ نمایه سازی: 28 مهر 1398

Abstract:

تجارت الکترونیک واژهای است که برای تجارت از طریق سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی به کار میرود. مجموعه ارتباطات، مدیریتاطلاعات و قابلیت های امنیتی است که اجازه میدهد اطلاعات خدمات و کالاهای خود را بهینه تر عرضه دارند. در این پژوهش بامرور ادبیات نظری و نظرسنجی از خبرگان و کارشناسان، عوامل موثر بر تجارت الکترونیک، شناسایی شدند که این عوامل عبارتنداز: بستر ارتباطی، از بین رفتن واسطه ها، افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازراهای جدید برای تولید کنندگان، سفارشی کردنمحصولات درخواستی و خدمات پشتیبانی قوی، پیدایش موسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری. سپس عوامل شناسایی شده،رتبه بندی و اهمیت سنجی گردید. بدین منظور از روش تصمیم گیری دیمتل به عنوان یک تکنیک تصمیم گیری استفاده شده است.پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات، با کمک مرور ادبیات پژوهشیاین حوزه و گردآوری اطلاعات پرسشنامه در بین 10 نفر از خبرگان و کارشناسان یکی از شرکت های دانش بنیان استان فارس بودهاست. تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر این است که معیارهای بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی، سفارشی کردن محصولات درخواستیو خدمات پشتیبانی قوی، افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازراهای جدید برای تولید کنندگان از بین دیگر عوامل، بالاترین رتبهرا کسب کرده است.

Authors

پیام فرهادی

عضو هیات علمی،موسسه آموزش عالی زند، شیراز، فارس، ایران

منصوره تحیری

دانشجوی کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی زند، شیراز، فارس، ایران