پاسخ شاخص های پلاکتی به یک جلسه فعالیت شبیه سازی شده فوتبال در بازیکنان حرفه ای

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 375

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MJMS-58-5_003

تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1398

Abstract:

مقدمهاختلال در هموستازیس خون، تجمع بیش از حد و فقدان عملکرد پلاکتی با بروز و پیشرفت بیماری های قلبی- عروقی مرتبط هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی پاسخ شاخص های پلاکتی به یک جلسه فعالیت شبیه سازی شده فوتبال در بازیکنان حرفه ای بود.روش کاراین مطالعه به صورت نیمه تجربی بر 10 نفر از بازیکنان حرفه ای با میانگین سنی (5 ± 21) سال اجرا شد. آزمودنی ها در دو جلسه مجزا برای اجرای پروتکل ورزشی و جلسه کنترل به آزمایشگاه فیزیولوژی ورزش مراجعه کردند. پروتکل اجرایی یک جلسه فعالیت شبیه سازی شده فوتبال بود که به مدت 46 دقیقه و 11 ثانیه بر روی تردمیل اجرا گردید. از هر آزمودنی در سه نوبت (قبل، بلافاصله و 30 دقیقه بعد از اجرا) خون گیری به عمل آمد. برای مقایسه میانگین پارامترها از تحلیل واریانس مکرر 3 × 2 در سطح معنی داری 05/0> p استفاده شد. اطلاعات با نرم افزار SPSS و ازمون تی زوجی بررسی شد.نتایجتجزیه و تحلیل آماری نشان داد که تفاوت معناداری بین پاسخ تعداد پلاکت ها (0001/0=P)، متوسط حجم پلاکتی (001/0=P) و % پلاکتی (004/0=P) وجود دارد. اما در پاسخ پهنای توزیع پلاکتی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نتیجه گیریاز آنجا که پلاکت ها نقش بسیار مهم و محوری در هموستاز خون در افراد سالم و بیمار دارند، فعالیت حاد هوازی شدید باعث افزایش تعداد پلاکت ها، متوسط حجم پلاکتی و % پلاکت ها می گردد. به همین دلیل و بر اثر تجمع پلاکتی ممکن است انسداد شریانی ناشی از ترومبوز افزایش یابد.

Keywords:

پهنای توزیع پلاکتی(PDW) % , پلاکت ها (PCT) , تعداد پلاکت ها (PLT) , متوسط حجم پلاکتی (MPV)

Authors

داور رضایی منش

دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

سجاد احمدی زاد

-دانشیار فیریولوژی ورزش، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

خسرو ابراهیم

-استاد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران