نقش رسانه در توسعه فرهنگ وقف

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 537

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

VAGHF01_058

تاریخ نمایه سازی: 11 آذر 1398

Abstract:

با در نظر گرفتن چارچوب ساختارهای معین، شرایط اجتماعی و فرهنگی مشخص و مجموعهای از عوامل میانجی کارکردهای مختلفی را برای رسانه ها میتوان برشمرد تا جایی که میتوان گفت رسانه های گروهی در صورت رشد و توسعه مناسب و متناسب از توان بالایی در فرهنگ سازی ، شکلدهی به عقاید و باورها و تغییر عادات افراد جامعه بهرهمند هستند و از طرفی نیز وابستگی انسان امروزی به رسانه ها و نفوذ فزاینده و تعیین کننده رسانه های مدرن در ابعاد گوناگون زندگی شخصی و اجتماعی همگان را به اذعان این نکته واداشته که پیامهای رسانه ای محرکهای پرقدرتی میباشند و اگر با خصوصیات فرهنگی و شخصیتی مخاطبان تطابق یابند، بیشترین و ماندگارترین اثرات را به همراه خواهند داشت. بر همین اساس رسانه ها میتوانند درزمینه ی آشنایی جامعه با آثار و برکات وقف بسیار تاثیرگذارباشند. ازاینرو پژوهش حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخگویی به این سوال است که بین نقش برنامه های رسانه در حوزه وقف و افزایش وقف های جدید رابطه معنادار وجود دارد نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد با شناسایی جایگاه و اهمیت نقش وقف و شناسایی متغیرهای تاثیرگذار برافزایش اقبال مردم به وقف و نقش رسانه و شناسایی متغیرهای تاثیرگذار برافزایش اقبال مردم به وقف نوین دراین بین میتوان گامی مهم در این عرصه برداشت.

Authors

محمد افشار

دانشجوکارشناسی ارشد دانشگاه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه بین الملل امام خمینی(ره) قزوین