سامانه های پویا و مدیریت پیامدهای گردشگری

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 334

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SRSH02_002

تاریخ نمایه سازی: 29 دی 1398

Abstract:

در دهه های اخیر، گردشگری رشدی چشمگیر داشته است. یکی از مهم ترین مسائلی که با این افزایش روزافزون گردشگری مطرح می شود، چگونگی مدیریت تاثیری است که بازدیدکنندگان بر میراث طبیعی یا فرهنگی بر جای می گذارند. هرچند افزایش تعداد بازدیدکنندگان با خود درآمد بیشتری را به همراه دارد، بازدید مهار گسیخته ایشان از اثر ممکن است تاثیری جبران ناپذیر بر آن گذارد. از این روی، کارشناسان از روش های گوناگونی برای برآورد میزان تاثیر بازدیدکنندگان و مدیریت آن بهره برده اند، اما همه این روش ها دارای نقاط ضعفی هستند. در این مقاله، روش دیگری برای مدیریت اثر بازدیدکنندگان پیشنهاد می شود؛ و کاربرد آن در یک نمونه واقعی، در محوطه سد مارون، در شهرستان بهبهان، استان خوزستان، نشان داده می شود. مراحل کلیدی در این روش عبارتند از : دسته بندی امکانات موجود در محوطه و نحوه بهره برداری ممکن از آن ها، به عبارت دیگر شناسایی فرصت های تفریحی ؛ برآورد هزینه استفاده از فرصت های تفریحی با توجه به سیاست های بهره برداری؛ محاسبه پرداخت پذیری از طریق مقایسه هزینه استفاده از امکانات با توان پرداخت بازدیدکنندگان و قیمت گذاری نحوه بهره برداری از امکانات مجموعه با توجه به سیاست های بهره برداری؛ و استفاده از سامانه های پویا برای پیش بینی و مدیریت رفتار بازدیدکنندگان با تغییر قیمت بهره برداری از هر یک از امکانات موجود در محوطه.

Authors

فرزین فردانش

مدیر طرح و برنامه، برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران