رویکردهای اقتصاد چرخشی فاضلاب درتوسعه ی پایدار

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 790

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WSD-4-2_002

تاریخ نمایه سازی: 10 اسفند 1398

Abstract:

امروزه نظر به افزایش بازارهای رقابتی، تنوع محصولات، تغییرات شرایط سیاسی و اقتصادی، تغییرات آب و هوایی، کاهش و آلودگی برخی از منابع طبیعی و... دانش اقتصاد مرزهای خود را از اقتصاد خطی )تولید-توزیع-مصرف( فراتر گذاشته و به سمت ا قتصاد چرخشی )تولید-مصرف-بازیافت( در حال حرکت است. در اقتصاد چرخشی علاوه بر هدف اصلی اقتصاد خطی، کاهش، بازیافت یا استفاده ی مجدد از ضایعات در فرآیند تولید، هدف آرمانی است. موضوع اقتصاد چرخشی در صنعت آب و فاضلاب از یک سو نظر به مشخصه های خاص آن )مصرف آب و تولید فاضلاب همزمان(، تاثیر مخرب فاضلاب بر محیط زیست، مشکلات کمبود آب به دلیل افزایش جمعیت، شدت رقابت مصر ف کنندگان آب، کاهش سرانه ی منابع آبی کشور، خشکسالیهای مستمر و استفاد هی مجدد فاضلاب در مسیر توسعه ی پایدار، قابل ملاحظه است. این پژوهش سعی دارد، ضمن تشریح مبانی نظری اقتصاد چرخشی، توسعه ی پایدار و استفاده ی مجدد از فاضلاب، ارتباط متقابل این سه مولفه و الزامات و فرصتهای اقتصاد چرخشی در استفاده ی مجدد از فاضلاب در مسیر توسعه ی پایدار را مورد نقد و بررسی قرار دهد. همچنین در این پژوهش، با استفاده از ارزش اقتصادی آب در بخ شهای مختلف اقتصادی کشور و پساب تخصیص داده شده به این بخشها، سهم پساب فاضلاب در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی کشور در سال 1394 محاسبه شده است. نتایج نشان میدهد، اقتصاد چرخشی پساب فاضلاب سبب ایجاد ارزش افزوده اقتصادی به میزان 2،251 میلیارد ریال ) 02 / 0 درصد از کل ارزش افزود هی اقتصاد کشور( شده و برنامه ریزی صحیح برای استفاده ی بهینه از پساب فاضلاب میتواند نقش پررنگی در رشد اقتصادی کشور، مدیریت منابع آب و توسعه ی پایدار داشته باشد

Keywords:

اقتصاد چرخشی , پساب فاضلاب , توسعه ی پایدارو صنعت آب و فاضلاب.

Authors

سیدحسین سجادی فر

دکتری اقتصاد، شرکت آب و فاضلاب استان تهران.

علی اصغر قانع

کارشناس ارشدمدیریت،

محمد داودآبادی

کارشناس ارشد حسابداری

شعله شالپوش

کارشناس ارشد حسابداری، شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور.