بررسی تغییرات آبدهی رودخانه سیمره ناشی از تاثیرات تغییر اقلیم

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 604

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IHC18_213

تاریخ نمایه سازی: 11 اسفند 1398

Abstract:

در این پژوهش، اثرات پدیده تغییر اقلیم بر آبدهی رودخانه سیمره (در استان ایلام، از شاخه های اصلی حوضه کرخه) در بازه زمانی آینده را با استفاده از گزارش پنجم بررسی می نماید. ابتدا مقادیر ماهانه دما و بارندگی به ترتیب از مدل های اقلیمی CCSM4,GFDL-CM3تحت سناریوهای RCP8.5,RCP2.6 برای دوره پایه2005-1976 و بازه زمانی آینده 2040-2069 استخراج و کوچ کم قیاس شدند. نتایج نشان دادند که دمای حوضه تحت سناریوی RCP8.5, RCP2.6 به ترتیب بین 1/62 تا 4/26 و 3/03 و 5/99 درجه سانتی گراد نسبت به دوره پایه افزایش می یابد و هم چنین در دوره آتی افزایش بارندگی به طور کلی در فصل پاییز خواهند بود و محدوده تغییرات بارندگی برای RCP2.6 بین 146/81 تا 62/16 درصد و RCP8.5 بین 41/38-94/44 درصد خواهند بود. نتایج شبیه سازی نشان دادند که متوسط آبدهی سالانه بلند مدت در بازه زمانی آینده برای RCP2.6 11 درصد و برای RCP8.5 20 درصد نسبت به دوره پایه کاهش خواهند یافت

Authors

کبری رحمتی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم

پریساسادات آشفته

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم