فصلنامه مطالعات فرهنگی میرداماد

Mirdamad

فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی میرداماد توسط احمد خواجه نژاد منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های مرتبط با تاریخ و مطالعات فرهنگی مقالات فارسی می پذیرد.