Senior Defense: تاثیر هشت هفته تمرینات تناوبی ترکیبی با شدت بالا بر پروتئین فاکتور رشد فیبروبلاست ۲۱ درون کبدی و پروتئین UCP۱ بافت چربی احشایی در موش های صحرایی نر مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی

The effect of eight weeks of combined high-intensity interval training on intrahepatic fibroblast growth factor 21 protein and visceral adipose tissue UCP1 protein in male rats with non-alcoholic steatohepatitis

تاثیر هشت هفته تمرینات تناوبی ترکیبی با شدت بالا بر پروتئین فاکتور رشد فیبروبلاست ۲۱ درون کبدی و پروتئین UCP۱ بافت چربی احشایی در موش های صحرایی نر مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی روز یکشنبه، 5 شهریور، 1402 توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Clinical Laboratory Science

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز

پژوهش حاضر با هدف تاثیر هشت هفته تمرینات تناوبی ترکیبی با شدت بالا بر پروتئین فاکتور رشد فیبروبلاست ۲۱ درون کبدی و پروتئین UCP۱ بافت چربی احشایی در موشهای صحرایی نر مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی انجام شد. روش تحقیق: در این مطالعه رت ها با سن ۶ تا ۸ هفته به دو گروه سالم (۲۰= n) و رژیم پرچرب (HFD) (۲۰= n) تقسیم شدند. پس از هشت هفته و اثبات القا بیماری، گروه HFD به طور تصادفی به دو گروه کنترل-بیمار (۹= n)، تمرین- بیمار (۹= n)، تقسیم شدند؛ همچنین گروه سالم نیز به دو گروه کنترل-سالم (۹= n) و تمرین-سالم (۹= n) تقسیم شدند. رت های گروه تمرین، تمرین HIIT در دو محیط آبی و خشکی (شنبه و چهارشنبه در آب و دوشنبه بر روی تردمیل) انجام دادند. برای مشخص نمودن تفاوت میان گروه ها از آزمون آماری آنووای یکراهه و آزمون تعقیبی بونفرونی (۰۵/۰P<) استفاده شد. یافته ها: به دنبال هشت هفته تمرینات تناوبی ترکیبی با شدت بالا، سطح پروتئین UCP۱ درون چربی احشایی با افزایش معنادار گروه تمرین-سالم نسبت به کنترل-بیمار (۰۲۸/۰=P) همراه بود. سطح پروتئین FGF۲۱ درون کبدی با افزایش معنادار گروه کنترل-سالم نسبت به کنترل-بیمار (۰۱۷/۰=P) و افزایش معنادار گروه تمرین-سالم نسبت به کنترل-بیمار (۰۲۵/۰=P)، همراه بود. نتیجه گیری: ترکیب فعالیت ورزشی تناوبی با شدت بالا در آب و خشکی باعث تعدیل دمای بدن، کاهش التهاب سیستمیک و افزایش مایوکاین ها و هپتوکاین های ضدالتهابی از جمله FGF۲۱ می شود و افزایش این پروتئین باعث فعال سازی پروتئین های اصلی در متالیسم لیپید از جمله UCP-۱ چربی احشایی شود و در نتیجه باعث کاهش چربی و التهاب سیستمیک و موضعی (بافتی) از جمله کبد در بیماری استئاتوهپاتیت غیرالکلی می شود. کلیدواژه ها: استئاتوهپاتیت غیرالکلی، لیپولیز، فعالیت ورزشی تناوبی با شدت بالا، فاکتور رشد فیبروبلاست ۲۱
معرفی سخنرانان: نگارنده: زهرا یوسفی استاد راهنما: هما شیخانی شاهین استاد مشاور: اسکندر رحیمی استاد داور: دکتر پوریا پساوند

درج در سایت: 24 مرداد 1402 - تعداد مشاهده 158 بار