Senior Defense: تاثیر هشت هفته تمرینات تناوبی ترکیبی با شدت بالا بر پروتئین FNDC۵ و آیریزین درون کبدی در موشهای صحرایی نر مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی

The effect of eight weeks of high-intensity combined interval training on intrahepatic FNDC5 protein and irisin in male rats with non-alcoholic steatohepatiti

تاثیر هشت هفته تمرینات تناوبی ترکیبی با شدت بالا بر پروتئین FNDC۵ و آیریزین درون کبدی در موشهای صحرایی نر مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی روز یکشنبه، 5 شهریور، 1402 توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Clinical Laboratory Science

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
بیماری استئاتوهپاتیت غیرالکلی از جمله بیماریهای متابولیکی فراگیر میباشد و شناخت راههای درمانی آن بسیار حائز اهمیت است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات تناوبی ترکیبی با شدت بالا بر پروتئین FNDC۵ و آیریزین درون کبدی در موشهای صحرایی نر مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی بود. روش کار: در این مطالعه رتها با سن ۶ تا ۸ هفته به دو گروه سالم (۲۰= n) و رژیم پرچرب (HFD) (۲۰= n) تقسیم شدند. پس از هشت هفته و اثبات القا بیماری، گروه HFD بهطور تصادفی به دو گروه کنترل-بیمار (۹= n)، تمرین- بیمار (۹= n)، تقسیم شدند؛ همچنین گروه سالم نیز به دو گروه کنترل-سالم (۹= n) و تمرین-سالم (۹= n) تقسیم شدند. رتهای گروه تمرین، تمرین HIIT در دو محیط آبی و خشکی (شنبه و چهارشنبه در آب و دوشنبه بر روی تردمیل) انجام دادند. برای مشخص نمودن تفاوت میان گروهها از آزمون آماری آنووای یکراهه و آزمون تعقیبی بونفرونی (۰۵/۰P<) استفاده شد. یافتهها: بهدنبال هشت هفته تمرینات تناوبی ترکیبی با شدت بالا، در سطح پروتئین FNDC۵ درون کبدی در بی ن گروهها تفاوت معناداری مشاهده نشد (۱۲۵/۰=P)، اما سطح پروتئین آیریزین درون کبدی با افزایش معنادار گروه تمرین-سالم نسبت به کنترل-سالم (۰۴۶/۰=P)، افزایش معنادار گروه تمرین-بیمار نسبت به کنترل-بیمار (۰۳۶/۰=P) و افزایش معنادار گروه تمرین-سالم نسبت به کنترل-بیمار (۰۱۱/۰=P)، همراه بود. نتیجهگیری: در مجموع میتوان گفت تمرینات تناوبی ترکیبی (شنا+تردمیل) با شدت بالا میتواند باعث افزایش آیریزین درون کبدی شود. در نتیجه میتوان این نوع تمرین را یکی از گزینههای غیردارویی بالقوه برای درمان این بیماری درنظر گرفت. با اینحال تا حصول نتایج قطعی به تحقیقات بیشتری در این زمینه نیاز است. کلیدواژهها: تمرینات تناوبی با شدت بالا، استئاتوهپاتیت غیرالکلی، رژیم پرچرب، آیریزین، متابولیسم لیپید
معرفی سخنرانان: نگارنده: راحیل شهریاری استاد راهنما:دکتر هما شیخانی استاد مشاور: دکتر مهرزاد مقدسی استاد داور: دکتر اسکندر رحیمی
درج در سایت: 24 مرداد 1402 - تعداد مشاهده 156 بار