مقالات International Journal of Management, Accounting and Economics (IJMAE)، دوره 7، شماره 6