Senior Defense: بررسی اثر هشت هفته تمرین تناوبی شدید همراه با مکمل آب اناربرVEGF_a،mIR_۱۲۶بافت روده در موش های آزمایشگاهی مبتلا به سرطان روده

Investigating the effect of eight weeks of intense intermittent exercise with pomegranate juice supplementation on VEGF-a and miR-126 of intestinal tissue in laboratory mice with intestinal cancer

بررسی اثر هشت هفته تمرین تناوبی شدید همراه با مکمل آب اناربرVEGF_a،mIR_۱۲۶بافت روده در موش های آزمایشگاهی مبتلا به سرطان روده روز سه شنبه، 21 شهریور، 1402 توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Clinical Laboratory Science

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
سرطان کولون (CRC) به عنوان دومین عامل مرگ و میر در بیماران مبتلا به سرطان به شمار می رود. اگرچه نقش مطلوب ورزش و رژیم غذایی مناسب بر بیماری CRC گزارش شده است. اما اثر تعاملی آنها هنوز به خوبی شناخته نشده است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر هشت هفته تمرین تناوبی شدید همراه بامکمل آب انار بر VEGF-a وmiR-۱۲۶ بافت روده در موش های آزمایشگاهی مبتلا به سرطان روده انجام شد. در این مطالعه تجربی، تعداد ۳۵ سر موش آزمایشگاهی BALBC/۷۵ نر با وزن محدوده ۱۸-۲۲ گرم و سن ۸-۱۰ هفته مبتلا به CRC با تزریق ۱۰۵*۵ سلول زنده CT۲۶ به گروه های (۱) CRC، (۲) PJ، (۳) HIIT و (۴) HIIT+PJ تقسیم شدند. هم-چنین جهت بررسی اثر CRC بر متغیر های تحقیق تعداد ۷ سر موش در گروه کنترل سالم (HC) قرار گرفتند. تمرین HIIT به مدت هشت هفته، پنج جلسه در هفته و هر جلسه در ۵ ست با شدت بالا در هفته اول و ۱۶ ست در هفته آخر با شدت ۷۵ تا ۹۰ درصد سرعت بیشینه در شیب ۱۵ درجه دویدند. مکمل PJ نیز روزانه ۵ درصد از آب خوراکی موش های آزمایشگاهی بود. در ادامه مقادیر DGAT۲ VEGF-a وmiR-۱۲۶ در بافت روده موش های آزمایشگاهی اندازه گیری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آنالیز واریانس یک دو راهه همراه با آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد (P≤۰.۰۵). نتایج نشان داد القا بیماری سرطان روده موجب افزایش بیان VEGF و کاهش miR-۱۲۶ در بافت روده موش های آزمایشگاهی گردید. همچنین تمرین (۰۰۱/۰=P) و مکمل (۰۰۱/۰=P) موجب کاهش VEGF و افزایش miR-۱۲۶ گردید. در حالی که اثر تعاملی تمرین و مکمل آب انار بر VEGF و miR-۱۲۶ معنی دار نبود. واژگان کلیدی:تمرین تناوبی شدید،مکمل آب انار،miR-۱۲۶،VEGF-a سرطان روده بزرگ
معرفی سخنرانان: نگارنده:اشکان خرمی دشتکی استاد راهنما:دکتر زهرا مصلی نژاد استاد مشاور: دکتر امید رضا صالحی استاد داور:دکتر امین مقیمی سارانی
درج در سایت: 14 شهریور 1402 - تعداد مشاهده 157 بار