Senior Defense: بررسی و مقایسه عملکرد قلبی - عروقی دوچرخه سواران رشته کوهستان – جاده

Review and compare of cardiovascular function of road and mountain cyclists

بررسی و مقایسه عملکرد قلبی - عروقی دوچرخه سواران رشته کوهستان – جاده روز سه شنبه، 21 شهریور، 1402 توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Sport

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
مقدمه: با توجه به علاقه مندی روز افزون به ورزش دوچرخه سواری در رشته های مختلف بررسی و مقایسه عملکرد قلبی این دوچرخه سواران ضروری به نظر می رسد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی و مقایسه عملکرد قلبی-عروقی دوچرخه سواران رشته جاده و کوهستان انجام شد. روشها: در این مطالعه نیمه تجربی با طرح پس آزمون که از نوع پس رویدادی بود. در ادامه از بین تمام دوچرخه سواران هیات دوچرخه سواری شهر شیراز تعداد ۱۵ نفر دوچرخه سوار رشته جاده و ۱۵ نفر دوچرخه سوار رشته کوهستان که داوطلب شرکت در تحقیق بودند پس از تکمیل فرم رضایت نامه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. سپس طی یک روز موج های قلبی و ضربان قلب آزمودنی ها توسط دستگاه الکتروکاردیوگرافی Casto ساخت کشور ایتالیا در حالت استراحت اندازه گیری شد. جهت تجزیه و تحلیل ضربان قلب، موج P، QT، QRS و QT از آزمون های شاپیرو-ویلک، آزمون لون و آزمون t مستقل استفاده شد. همچنین سطح معنی داری برای تمام تجزیه و تحلیل ها ۰۵/۰ در نظر گرفته شد. کلیدواژهها: دوچرخه سواری، موج P، تناوب PQ، تناوب QRS، تناوب QT، ضربان قلب
معرفی سخنرانان: نگارنده:محمدرضا روشن روز استاد راهنما:خانم دکتر مصلی نژاد استاد مشاور: دکتر سید علی حسینی استاد داور:دکتر امیدرضا صالحی
درج در سایت: 14 شهریور 1402 - تعداد مشاهده 88 بار