Speech: بررسی روش های داده کاوی در پیش بینی تمایل متقاضیان موقعیت شغلی به استخدام توسط کارفرما

Comparing data mining algorithms for predicting who will really want to work for the company

بررسی روش های داده کاوی در پیش بینی تمایل متقاضیان موقعیت شغلی به استخدام توسط کارفرما روز چهارشنبه، 22 شهریور، 1402 توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Organizational Behavioral

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
امروزه به جرئت می توان گفت نیروی انسانی مهم ترین سرمایه یک سازمان محسوب می شود به طوری که موفقیت یا شکست سازمان وابسته به چگونگی جذب و نگهداری منابع انسانی می باشد. در سال های اخیر مدیریت منابع انسانی پیشرفت چشمگیری داشته است به این گونه که در هر سازمان تبدیل به یک واحد مستقل شده است. یکی از مهم ترین وظایف منابع انسانی یافتن کارمند مناسب و شایسته موقعیت شغلی مورد نظر است، در این راستا مدیران این حوزه همواره به دنبال استفاده از ابزار های پیشرفته برای یافتن بهترین کاندید های مورد نظر سازمان هستند. با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژی، علاقه مدیریت منابع انسانی به استفاده از ابزار هوشمند افزایش یافته و همواره خواستار استفاده از سیستم هایی هستند که موجب افزایش کارایی، دقت، سرعت و کاهش هزینه های فرآیند جذب نیرو می شوند. یکی از مهم ترین وظایف منابع انسانی پیدا کردن نیروی انسانی متناسب با موقعیت شغلی مورد نیاز سازمان است، طی این فرآیند افرادی که دارای توانایی و مشخصات مورد نظر هستند شناسایی و به مرحله بعد ارسال می شوند. این فرآیند یک فرآیند واسطه است به این معنی که از بین متقاضیان موقعیت شغلی افراد مناسب انتخاب و به افراد استخدام کننده معرفی می شوند تا در مرحله بعد بر اساس توانایی های فردی و انتظارات سازمان مورد گزینش قرار بگیرند و انتخاب شوند. هدف از انجام این پژوهش این است که با استفاده از روش های مختلف داده کاوی متقاضیان مورد نظر سازمان را مورد گزینش قرار دهیم و افرادی که تمایل بیشتری برای کار در سازمان دارند را مشخص کنیم، همچنین خصوصیات و ویژگی های مهم برای تشخیص متقاضیان مورد نظر سازمان را مشخص کنیم. داده های مورد استفاده ما مربوط به یک شرکت فعال در حوزه داده های حجیم و علم داده است که با استفاده از الگوریتم های مختلف داده کاوی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت الگوریتم های مختلف مورد مقایسه قرار گرفتند و بر اساس نتایج به دست آمده، خصوصیات میزان توسعه شهر، میزان بزرگی محل کار فعلی، تعداد ساعاتی که متقاضی مورد آموزش قرار گرفته و سابقه کار جهت انتخاب متقاضی مورد نظر سازمان دارای اهمیت بالایی بودند. واژگان کلیدی: داده کاوی، منابع انسانی، استخدام، دسته بندی، پیش بینی
معرفی سخنرانان: نگارنده: سید پرهام نورافشان استاد راهنما: دکتر محمدرضا اسلامی نژاد استاد مشاور: دکتر بتسابه تنوری استاد داور: دکتر محمدصادق بشکاری
درج در سایت: 19 شهریور 1402 - تعداد مشاهده 116 بار