Senior Defense: اثر یک دوره تمرین هوازی همراه با مکمل ویتامین Eبر برخی نشانگرهای آنژیوژنز در بافت مغز در موش های صحرایی مبتلا به پارکینسون

The effect of an aerobic exercise course with vitamin E supplementation on some markers of angiogenesis in brain tissue in rats with Parkinson's

اثر یک دوره تمرین هوازی همراه با مکمل ویتامین Eبر برخی نشانگرهای آنژیوژنز در بافت مغز در موش های صحرایی مبتلا به پارکینسون روز دوشنبه، 20 شهریور، 1402 توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Sports Medicine

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثر یک دوره تمرین هوازی همراه با مکمل ویتامین Eبر برخی نشانگرهای آنژیوژنز در بافت مغز در موش های صحرایی مبتلا به پارکینسون بود. جامعه ی آماری مطالعه حاضر را ۴۰ سر موش صحرایی تشکیل دادند. به ۳۲ سر موش صحرایی بیماری پارکینسون القا شد و سپس تقسیم بندی موش های صحرایی پارکینسونی به صورت گروه های ۱-کنترل پارکینسون (PD)، ۲- تمرین هوازی (AT)، ۳- ویتامین E (VE) و ۴- تمرین هوازی+ویتامین E (AT+VE) و همچنین ۸ سر موش صحرایی سالم تحت نام گروه کنترل سالم (HC) برای بازبینی و کنترل اثر القا پارکینسون بر متغیر های پژوهش انجام شد. روال تمرینات هوازی به صورت ۵ جلسه در هفته و در مدت زمان ۸ هفته اجرا شد. در هفته نخست موش های صحرایی، ۱۵ دقیقه با سرعت ۱۰ متر بر دقیقه دویدند. از هفته ثانویه تمرینات،۲ متر بر دقیقه (برای هر هفته) به سرعت نوار گردان و مدت ۵ دقیقه برای هر هفته افزوده شد که در نهایت سرعت نوار گردان و مدت زمان دویدن موش های صحرایی در هفته هشتم به ترتیب ۲۴ متر بر دقیقه و ۴۸ دقیقه شد. موش های صحرایی مکمل ویتامین E را هر روز به شکل خوراکی و حل شده در دکستروز ( طعم دهنده غذا) و به صورت ۳۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدنشان مصرف کردند. ۴۸ ساعت بعد از جلسه تمرینی نهایی و در وضعیت ۱۲ ساعت ناشتایی، موش های صحرایی توسط کتامین و زایلوزین بیهوش شدند. بعد از اطمینان از بی هوشی تمام، ساختمان مغز موش های صحرایی بیرون آورده شد. بعد از شستن و وزن کشی در دمای ۸۰- قرار گرفت. در امتداد پروسه نیز اندازه گیری متغیر های پژوهش از طریق شیوه ریل تایم (real time ) انجام گرفت.جهت تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا با استفاده از آزمون شاپیرو-ویلک نرمال بودن داده ها بررسی شد و برای بررسی همگن بودن داده ها از آزمون لوین استفاده شد. برای بررسی تفاوت میانگین گروه ها از روش آماری آنالیز واریانس دو طرفه استفاده شد. کلیه آزمونهای آماری در سطح معنی داری ۰.۰۵ و توسط نرم افزار SPSSنسخه ۲۲ انجام گرفت. یافته ها: نشان داد یک دوره تمرین هوازی و مصرف مکمل ویتامین E هرکدام جداگانه و همراه با هم اثر معنی داری(۰.۰۰۱) بر بهبود فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) و آنزیم نیتریک اکساید سنتتاز اندوتلیالی ( eNOS ) بافت مغز موش های صحرایی مبتلا به پارکینسون دارد. نتایج: با توجه به یافته های این مطالعه گرچه تمرین هوازی و مصرف ویتامین E هر کدام به صورت جداگانه اثر مطلوبی بر افزایش فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) و آنزیم نیتریک اکساید سنتتاز اندوتلیالی ( eNOS ) دارند اما اثر سینرژیستی آن ها مطلوب تر از اثر هر کدام به تنهایی بر این دو نشانگر در بیماران مبتلا به پارکینسون است . واژه های کلیدی: مکمل ویتامین E – تمرین هوازی – پارکینسون- نشانگرهای آنژیوژنز
معرفی سخنرانان: نگارنده:زهرا اسفندیاری استاد راهنما: دکتر زهرا مصلی نژاد استاد مشاور: دکتر ابوالفضل فیجان استاد داور:دکتر پوریا پساوند
درج در سایت: 19 شهریور 1402 - تعداد مشاهده 142 بار