Senior Defense: کشف اجتماع در شبکه های اجتماعی با استفاده از الگوریتم ترکیبی کلونی مورچگان و الگوریتم ازدحام ذرات

Community discovery in social networks using the combined algorithm of ant colony and particle swarm algorithm

کشف اجتماع در شبکه های اجتماعی با استفاده از الگوریتم ترکیبی کلونی مورچگان و الگوریتم ازدحام ذرات روز سه شنبه، 28 شهریور، 1402 توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Internet and Web Technology

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
کشف اجتماع در شبکههای اجتماعی یک مسئله مهم در حوزه تحلیل شبکههای اجتماعی است. هدف از کشف اجتماع، شناسایی گروهها یا اجتماعات کوچک و بزرگی است که اعضای آنها با یکدیگر ارتباطات و روابط مشابهی دارند. این اجتماعات میتوانند درک بهتری از ساختار و رفتار شبکههای اجتماعی فراهم کنند و به ما در فهم بهتر تعاملات اجتماعی کمک کنند. برای کشف اجتماع در شبکههای اجتماعی، در این پژوهش از الگوریتم ترکیبی کلونی مورچگان و الگوریتم ازدحام ذرات استفاده شده است. این ترکیب الگوریتمی است که از قوانین رفتاری مورچگان و ذرات در فضای جستجو الهام گرفته شده است. در این الگوریتم، در ابتدا جمعیت اولیه توسط مورچگان و بعد از آن توسط قوائد ذرات به جستجوی اجتماع در شبکه های اجتماعی میپردازند. در ابتدا مورچگان با استفاده از قواعد ترکیبی اطلاعات محلی و ارتباطات بین مورچگان، بهترین اجتماع را پیدا میکنند. همچنین، ذرات با استفاده از تعاملات و هماهنگی با هم، بهترین موقعیت برای کشف اجتماع را پیدا میکنند. ترکیب این دو الگوریتم در کشف اجتماع در شبکههای اجتماعی میتواند بهبود قابل توجهی در دقت و سرعت کشف اجتماع داشته باشد. با استفاده از ترکیب این دو الگوریتم، میتوان به صورت همزمان و هماهنگ به جستجوی اجتماع در شبکههای اجتماعی پرداخت و نتایج بهتری را در کشف اجتماع به دست آورد. این روش میتواند به ما در فهم بهتر ساختار و رفتار شبکههای اجتماعی کمک کند و به ما اطلاعات مفیدی درباره تعاملات اجتماعی در دسترس قرار دهد. کلید واژه ها: کشف اجتماع، شبکه های اجتماعی، کلونی مورچگان، الگوریتم ازدحام ذرات
معرفی سخنرانان: نگارنده: فاطمه جعفری استاد راهنما: دکتر اسلامی نژاد استاد مشاور: دکتر بشکاری استاد داور: دکتر راسخ
درج در سایت: 19 شهریور 1402 - تعداد مشاهده 104 بار