Speech: تاثیر ویژگی های حسابرس و فشار کاری بر توانایی حسابرس در کشف تقلب با توجه به نقش تعدیلگر هوش هیجانی

The Effect of Auditor's Characteristics and Work Pressure on Auditor's Ability to Detect Fraud With Regard To The Moderating Role Of Emotional Intelligence

تاثیر ویژگی های حسابرس و فشار کاری بر توانایی حسابرس در کشف تقلب با توجه به نقش تعدیلگر هوش هیجانی روز سه شنبه، 28 شهریور، 1402 توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Accounting

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل تاثیر هوش هیجانی بر رابطه بین ویژگی های حسابرس و فشار کاری بر توانایی حسابرسان در کشف تقلب انجام شده است. جهت دستیابی به هدف پژوهش هشت فرضیه طراحی و مورد آزمون قرار گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته های نظرسنجی انجام شده بر روی ۱۷۰ حسابرس نشان داد که ۱) شایستگی حسابرس بر توانایی حسابرس در تشخیص تقلب، تاثیر مثبت و معنادار دارد. ۲) استقلال حسابرس بر توانایی حسابرس در تشخیص تقلب، تاثیر مثبت و معنادار دارد. ۳) فشار بودجه زمانی بر توانایی حسابرس در تشخیص تقلب، تاثیر منفی و معنادار دارد. ۴) حجم کار بر توانایی حسابرس در تشخیص تقلب، تاثیر منفی و معنادار دارد. ننایج دیگر نشان داد که هوش هیجانی، رابطه ی بین شایستگی و توانایی حسابرس در تشخیص تقلب را تقویت می کند. هوش هیجانی، ویژگی های حسابرس، فشار کاری، توانایی حسابرس در کشف تقلب.
معرفی سخنرانان: نگارنده: مهدی زارع استاد راهنما: دکتر جواد مرادی استاد مشاور: دکتر کاظم نحاس استاد داور:دکتر امین ناظمی
درج در سایت: 19 شهریور 1402 - تعداد مشاهده 139 بار