Senior Defense: ارائه مدل علی عوامل موثر بر رابطه ارزش ویژه برند و تصمیم خرید مشتریان با استفاده از روش ترکیبی دلفی و معادلات ساختاری

Presenting a causal model of factors affecting the relationship between brand equity and customers' purchase decisions using the combined method of Delphi and structural equations

ارائه مدل علی عوامل موثر بر رابطه ارزش ویژه برند و تصمیم خرید مشتریان با استفاده از روش ترکیبی دلفی و معادلات ساختاری روز چهارشنبه، 29 آذر، 1402 توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Software، Accounting

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
پژوهش حاضر باهدف " ارائه مدل علی عوامل موثر بر رابطه ارزش ویژه برند و تصمیم خرید مشتریان با استفاده از روش ترکیبی دلفی و معادلات ساختاری" انجام شد. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی، کیفی – کمی است که در بخش کیفی از تکنیک دلفی و در بخش کمی از معادلات ساختاری استفاده شده است بنابراین در ابتدا به بررسی ژرف ادبیات موضوع و پژوهش های انجام شده داخلی و خارجی پرداخته شد سپس شاخص های اولیه ارتباط دانشگاه وصنعت به کمک ادبیات تحقیق و نظر خواهی از ۲۰ کارشناس چیده شدند. بر اساس مطالعات انجام گرفته، و با استفاده از تکنیک دلفی پرسشنامه ای استخراج شد این پرسشنامه بین اعضا نمونه توزیع شد سپس برای بررسی و توصیف ویژگی های عمومی پاسخ دهندگان از روش های آمار توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار واریانس استفاده شده است و همچنین تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار لیزرل صورت گرفته است. واژگان کلیدی: ارزش ویژه برند، تصمیم خرید مشتریان، فروشگاه های لوازم خانگی
معرفی سخنرانان: نگارنده: سروش حیدری استاد راهنما: دکتر سعید توکلیان استاد مشاور: دکتر رضا صفری نژاد فرد استاد داور: دکتر رحیم استوار
درج در سایت: 15 آذر 1402 - تعداد مشاهده 165 بار