مجله فقه و فقاهت

Jurisprudence and Jurisprudence

دوفصلنامه علمی تخصصی «فقه و فقاهت» به صاحب امتیاز مرکز تحقیقات علوم اسلامی بیان الصدق و با درجه علمی تخصصی فعالیت می کند.

این نشریه از سال ۱۴۰۲با هدف ترویج پژوهش های مرتبط با حوزه فقه واصول و فقهای مضاف با محورهای مختلف در حال انتشار است.

محورهای کلی مقالات این نشریه شامل «فقه اقتصاد»، «فقه پزشکی»، «فقه سیاسی»، «فقه هنر و رسانه»، «فقه اجتماعی»، «فقه روان شناسی» است.

این نشریه علمی تخصصی در تلاش است با فراهم آوردن بستری مناسب جهت چاپ مقالات دانش آموختگان و پژوهشگران، گام موثری در ارتقای سطح کیفی پژوهش ها و انعکاس برترین های پژوهشی بردارد.

از این رو، این نشریه پذیرای مقالات علمی اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه در عرصه فقه و اصول است.