مجله علوم و فنون نانو

Nano Science and Technology Journal

مجله علوم و فنون نانو یک فصلنامه دانشگاهی است که توسط دانشگاه صنعتی اراک منتشر می شود.
فصلنامه علوم و فنون نانو با هدف انتشار یافته های علمی حوزه علوم نانو منتشر می شود. این مجله بر اساس مجوز شماره ۹۴۱۳۹مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خود را آغاز نموده که بر اساس قوانین و مقررات وزارت علوم نسبت به اخذ مجوز رتبه علمی اقدام خواهد نمود.