Senior Defense: چالش های شرکت های دانش بنیان در بهره گیری از حمایت های موضوع ماده ۳ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان

CHALLENGES OF KNOWLEDGE ENTERPRISE IN BENEFITING FROM THE SUPPORTS OF THE ARTICLE 3 OF THE LAW ON PROTECTION OF KNOWLEDGE ENTERPRISE

درج در سایت: 25 اردیبهشت 1403 - تعداد مشاهده 64 بار